LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tháng Năm 6, 2019 8:09 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/5 đến ngày 11/5/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 206/5 Giao ban cơ quan  – Kiểm tra hoạt động chiều
Thứ 307/5 – Kiểm tra nề nếp các hoạt động các khối lớp – Làm việc tại đơn vị
Thứ 408/5  – Kiểm tra nề nếp các hoạt động khối 5 tuổi – Làm việc tại đơn vị
Thứ 509/5  –  Dự tập huấn  chuyên môn đánh giá trẻ cuối năm – Làm việc tại đơn vị
Thứ 610/5  – Kiểm tra VSATTP – Làm việc tại đơn vị
Thứ 711/5  – Triển khai chuyên môn đánh giá trẻ cuối năm  – Là việc tại đơn vị
Chủ nhật05/5  – Thực hiện ngày chủ nhật xanh  

 

  Nam Thượng, ngày 04 tháng 05 năm 2019HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Đoàn Thị Thoa